स्वतन्त्र |  प्रतिनिधि-सभा | गणना सम्पन्न

प्रदेश १

प्रदेश २

प्रदेश ३

प्रदेश ४

प्रदेश ५

प्रदेश ६

1 स्वतन्त्र हुम्ला -१ छक्क बहादुर लामा ८४९१

प्रदेश ७