नयाँशक्ति |  प्रतिनिधि-सभा | गणना सम्पन्न

प्रदेश १

प्रदेश २

प्रदेश ३

प्रदेश ४

1 नयाँशक्ति गोरखा -२ डा. बाबुराम भट्टराई ३२८०७

प्रदेश ५

प्रदेश ६

प्रदेश ७